ریز ساعات تدریس دروس مدرسه در شبکه آموزش و چهار و قرآن
اخباراخبار ایرانمهم ترین مطالب

برنامه آموزش دروس مدرسه تلویزیونی در شبکه آموزش سه شنبه ۹ اردیبهشت

نظرات

به گزارش نیلز برنامه زمان بندی تدریس تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه ۹ اردیبهشت به شرح زیر است:

لیست کامل جدول زمان بندی تدریس دروس آموزشی شبکه آموزش به شرح زیر می باشد

متوسطه دوره اول:

 • ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره دوم متوسطه
 • ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ٩
 • ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی پایه ٨
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧
 • ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم
 • از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
 • ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

 • ساعت١۴:٣٠درس ریاضی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
 • ساعت١۵ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت۱۵:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی و فیزیک .
 • ساعت۱۶ درس ریاضی٢ پایه١١ رشته علوم تجربی .
 • ساعت۱۶:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه١١ رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه١١ تمام رشته ها

برای بازدید از جدول زمان بندی تدریس دروس مدرسه تلویزیونی شبکه چهار روی لینک زیر کلیک کنید

برنامه تدریس دروس مدرسه شبکه چهار روز ۹ اردیبهشت

تهیه شده در واحد خبری سایت نیلز www.nilz.ir

دانلود فیلم های کلاس تلویزیونی 9 اردیبهشت