زمان بندی تدریس دروس مدرسه دوشنبه 22 اردیبهشت
اخباراخبار ایرانمهم ترین مطالب

جدول زمانی آموزش دروس مدرسه تلویزیونی در شبکه آموزش چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

نظرات

به گزارش نیلز برنامه زمان بندی تدریس تلویزیونی از شبکه آموزش چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت به شرح زیر است:

لیست کامل جدول زمان بندی تدریس دروس آموزشی شبکه آموزش به شرح زیر است

متوسطه دوره اول:

 • ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩
 • ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٧
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩
 • ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
 • از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
 • ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

 • ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها
 • ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها .
 • ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١تمام رشته ها .
 • ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها
 • ساعت ١٧ درس فیزیک ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

برای دیدن برنامه زمان بندی تدریس دروس مدرسه تلویزیونی شبکه چهار روی لینک زیر کلیک کنید

برنامه تدریس دروس مدرسه شبکه چهار روز ۱۰ اردیبهشت

تهیه شده در واحد خبری سایت نیلز www.nilz.ir

دانلود فیلم های کلاس تلویزیونی 10 اردیبهشت