نتیجه نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حوزه انتخابیه اصفهان
نتیجه نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حوزه انتخابیه اصفهان
اخباراخبار ایرانانتخابات مجلس یازدهم

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۱۱ سال ۹۸ حوزه اصفهان

نظرات

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره ۱۱ سال ۹۸ حوزه انتخابیه شهر اصفهان:

۱- سیدمحمد علی آبدار اصفهانی فرزند سید جلال کد نامزد ۱۱۲۴،
۲- فریبا ابوطالبی جوزدانی فرزند اصغرمشهور به زینب نیا کد نامزد ۱۱۲۸،
۳ – مجید اجل لوئیان فرزند حسن کد نامزد ۱۱۴۲،
۴ – نیره اخوان بیطرف فرزند جواد مشهور به خانم اخوان خانم کامران خانم بی طرف کد نامزد ۱۱۴۸،
۵ – محمد آذربایجانی فرزند مصطفی مشهور به دکتر آذربایجانی کد نامزد ۱۱۵۱،
۶ – مرتضی استکی فرزند علی کد نامزد ۱۱۵۴،
۷ – محمدرضا اسماعیلی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۸،
۸ – مرتضی اشرفی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۵۹،
۹ – بدری آقاجانی فشارکی فرزند اصغر کد نامزد ۱۱۶۹،
۱۰ – محمودرضا آقاخالوئی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۱۷۲،
۱۱ – امید اقبالی فرزند محمود کد نامزد ۱۱۷۴،
۱۲ – رحمان آماده جونقانی فرزند طهماسب کد نامزد ۱۱۸۱،
۱۳ – محمد امامی کوپائی فرزند حسین کد نامزد ۱۱۸۴،
۱۴ – علیرضا امامی میبدی فرزند رسول کد نامزد ۱۱۸۵،
۱۵ – مجتبی امینی اسفیدواجانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۱۹۵،
۱۶ – جلال امینی فرد فرزند محمد مشهور به مهندس امینی کد نامزد ۱۱۹۶،
۱۷ – علی انصاری طادی فرزند فضل علی کد نامزد ۱۱۹۸،
۱۸ – حسین ایزدی گارماسه فرزند نصراله کد نامزد ۱۲۱۵،
۱۹ – مهدی بابائی باغبادرانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۱۶،
۲۰ – منصور باقرصاد رنانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۲۱،
۲۱ – حسن باقری فرزند فضل الله کد نامزد ۱۲۲۴،
۲۲ – امیرحسین بانکی پور فرد فرزند اسماعیل مشهور به بانکی کد نامزد ۱۲۲۹،
۲۳ – رسول بخشی دستجردی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۴۴،
۲۴ – محمدرضا بکرانی بالانی فرزند حسن مشهور به بالانی کد نامزد ۱۲۴۸،
۲۵ – ابوالحسن بهرام پوری فرزند علی مشهور به بهرامپور کد نامزد ۱۲۵۴،
۲۶ – حسین بهرامی فرزند احمد مشهور به داوود کد نامزد ۱۲۵۵،
۲۷ – امیرحسین پیش خوان فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱،
۲۸ – ناهید تاج الدین فرزند محمد مشهور به تاج الدین کد نامزد ۱۲۷۸،
۲۹ – رسول ترکش اصفهانی فرزند جواد کد نامزد ۱۲۸۴،
۳۰ – حسین ترکی افارانی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۲۸۶،
۳۱ – حبیب اله جان نثاری لادانی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۴،
۳۲ – شهریار جبل عاملی فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۵،
۳۳ – مهشید چنگیز فرزند رضا کد نامزد ۱۴۱۹،
۳۴ – زهرا حاتمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۲۴،
۳۵ – احسان حجت پناه فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۴۵،
۳۶ – امین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸،
۳۷ – علیرضا حیدریان دولت آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۶،
۳۸ – جعفر خاوری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۸،
۳۹ – علی اکبر داستانپورحسین آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۸۱،
۴۰ – حسن داوری دولت آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۸۲،
۴۱ – ناصر دهقانی پوده فرزند نورالله کد نامزد ۱۴۸۶،
۴۲ – صدیقه ربیعی فرزند قاسم کد نامزد ۱۴۹۶،
۴۳ – امیرحسین ربیعی طرئی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۹۷،
۴۴ – غلامرضا رحیمی طالخونچه فرزند بهرام کد نامزد ۱۵۱۴،
۴۵ – محمدتقی رفیعی فرزند مرحوم اکبر کد نامزد ۱۵۲۴،
۴۶ – علیرضا ریاحی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۵۴۵،
۴۷ – علیرضا زمانی فرزند جانقلی کد نامزد ۱۵۴۹،
۴۸ – علیرضا زمانی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۵۱،
۴۹ – مصطفی زمانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵۵۲،
۵۰ – امیرحسین زندی آتشبار فرزند محمد کد نامزد ۱۵۵۴،
۵۱ – علیرضا ساکیانی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۵۶۱،
۵۲ – مجتبی ستوده نیک فرزند عبدالرحیم مشهور به صوفیان کد نامزد ۱۵۶۸،
۵۳ – سیداحمد سجادی جزی فرزند سید مرتضی مشهور به سجادی کد نامزد ۱۵۶۹،
۵۴ – نصرالله سخاوتی لادانی فرزند قاسم علی مشهور به سخاوتی کد نامزد ۱۵۷۲،
۵۵ – رضا سعادت نیا فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۸۲،
۵۶ – زهرا سعیدی مبارکه فرزند سهراب مشهور به زهرا مبارکه کد نامزد ۱۵۸۵،
۵۷ – سیدعلیرضا سمائی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۵۸۶،
۵۸ – الهه سادات شاه برخوردار فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۵۹۴،
۵۹ – ماشاءاله شاه نوش فروشانی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۱۵۹۸،
۶۰ – عباس شریبی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۱۲،
۶۱ – احسان شریعتی فرانی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۶۱۴،
۶۲ – احمد شریعتی کمال آبادی فرزند محمد مشهور به دکتر شریعتی کد نامزد ۱۶۱۵،
۶۳ – علی شریفی فرزند حمزه کد نامزد ۱۶۱۷،
۶۴ – نرگس خاتون شریفی بوگری فرزند کیومرث کد نامزد ۱۶۲۱،
۶۵ – مجید شریفی قورتانی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۲۴،
۶۶ – احمدرضا شفیعی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۵،
۶۷ – محمدرسول شمس فرزند حسن کد نامزد ۱۶۲۸،
۶۸ – محمدعلی شمس فرزند حسین کد نامزد ۱۶۲۹،
۶۹ – علی شیخ ابومسعودی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴۴،
۷۰ – زهرا شیخی مبارکه فرزند اسدالله کد نامزد ۱۶۴۶،
۷۱ – رضا شیرانی بیدآبادی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۶۴۷،
۷۲ – غلامحسین صادقیان رنانی فرزند حسین مشهور به دکتر صادقیان کد نامزد ۱۶۶۲،
۷۳ – نعمت اله صفاهانی عمروآبادی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۶۵،
۷۴ – هاشم صفائی فرزند کریم مشهور به دکتر صفائی کد نامزد ۱۶۶۸،
۷۵ – محمدحسین صفری قهساره فرزند حیدر کد نامزد ۱۶۷۴،
۷۶ – محمد ضیائی فرزند شکراله مشهور به ضیاء کد نامزد ۱۶۷۷،
۷۷ – سیدحمیدرضا طالقانی اصفهانی فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۸۱،
۷۸ – مهدی طغیانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۸۶،
۷۹ – علیرضا طغیانی خوراسگانی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸۷،
۸۰ – وحید عباسی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۹۸،
۸۱ – روح اله عباسیان جزی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۱،
۸۲ – محمد عسگری فرزند سرافرازخان مشهور به ضرغام کد نامزد ۱۷۱۴،
۸۳ – مهدی غلامی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۷۲۵،
۸۴ – محمدرضا فلاح فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۲،
۸۵ – سیدمصطفی فتحی شیرازانی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۷۴۴،
۸۶ – محمد قادری فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۵۲،
۸۷ – مهدی قاسمی علی آبادی فرزند محمد مشهور به قاسمی کد نامزد ۱۷۵۹،
۸۸ – ابوالفضل قربانی فرزند مرتضی مشهور به مهندس قربانی کد نامزد ۱۷۶۵،
۸۹ – رحمت اله قنبری شیخ شبانی فرزند اسدالله کد نامزد ۱۷۶۸،
۹۰ – محمدمهدی کاظمی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۷۴،
۹۱ – سیده سمیه کاظمی شیخ شبانی فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد ۱۷۷۵،
۹۲ – حسن کامران دستجردی فرزند محمد علی مشهور به دکتر کامران کد نامزد ۱۷۷۶،
۹۳ – علیرضا کرباس چی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹،
۹۴ – مصطفی کشانی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۸۷،
۹۵ – اکبر کشکولی فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۸۸،
۹۶ – علیرضا کمالیان فرزند سیاه بخش کد نامزد ۱۷۹۱،
۹۷ – علیرضا کوچکی ایده فرزند برزو کد نامزد ۱۷۹۲،
۹۸ – نرجس گلشن فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۹۷،
۹۹ – مرتضی گلشنی منش فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۸،
۱۰۰- فریبا گودرزی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۹۹،
۱۰۱ – محسن محمدمیرزائی بافران فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲۱،
۱۰۲ – بهمن محمدی فرزند اصغر کد نامزد ۱۸۲۲،
۱۰۳ – خدایار مختاری کرچگانی فرزند عبدالحسین مشهور به دکتر مختاری – دکترخدایار کد نامزد ۱۸۴۲،
۱۰۴ – حمزه مصیب زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵۱،
۱۰۵ – عباس مظاهری فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۴،
۱۰۶ – رحیم معززی حاجی لاری فرزند عباس کد نامزد ۱۸۵۶،
۱۰۷ – محمود معلمی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۵۷،
۱۰۸ – عباس مقتدایی خوراسگانی فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر مقتدایی کد نامزد ۱۸۶۲،
۱۰۹ – مهدی منتظری قهجاورستانی فرزند رضا کد نامزد ۱۸۶۹،
۱۱۰ – مجتبی مهرپرور فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۱،
۱۱۱ – منوچهر مهروی پور فرزند میرزا آقا مشهور به محوری کد نامزد ۱۸۸۴،
۱۱۲ – سیدمرتضی موسوی احمدآبادی فرزند سید گلاب کد نامزد ۱۸۹۱،
۱۱۳ – سیدمجید موسویان احمدابادی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۹۴،
۱۱۴ – حسین میرزائی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۸۹۷،
۱۱۵ – سیداحسان میرمحمدصادقی فرزند سیدکمال کد نامزد ۱۸۹۹،
۱۱۶ – سیدحسین میرمهدی فرزند سید اسد الله کد نامزد ۱۹۱۱،
۱۱۷ – مجید نادرالاصلی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۱۲،
۱۱۸ – همت علی نادری دره شوری فرزند نادر کد نامزد ۱۹۱۶،
۱۱۹ – حسن ناصح فرزند محمود کد نامزد ۱۹۱۹،
۱۲۰ – مصطفی ناصری سفتجانی فرزند آقا میرزا کد نامزد ۱۹۲۱،
۱۲۱ – زهره نریمانی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۲۴،
۱۲۲ – مصطفی نصراصفهانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۷،
۱۲۳ – محسن نصری فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸،
۱۲۴ – رضاعلی نوروزی فرزند محمدعلی مشهور به دکتر نوروزی کد نامزد ۱۹۴۴،
۱۲۵ – حسن نیک آئین فرزند مجید کد نامزد ۱۹۴۶،
۱۲۶ – مسعود نیک دستی فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۷،
۱۲۷ – مهدی نیک نهاد فرزند محمود کد نامزد ۱۹۴۸،
۱۲۸ – حسن نیلی احمدآبادی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر نیلی کد نامزد ۱۹۵۲،
۱۲۹ – مرتضی هاشمی فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۴،
۱۳۰ – علی اکبر وندائی باصری فرزند عبداله مشهور به دکتر وندائی کد نامزد ۱۹۵۹،
۱۳۱ – مالک یبلوئی خمسلوئی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۶۵،
۱۳۲ – محمد یزدانیان فرزند علی کد نامزد ۱۹۶۶،
۱۳۳ – علی یزدانی کڃوئی فرزند امیرقلی کد نامزد ۱۹۶۸۳،
۱۳۴ – علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد ۱۹۶۹

برای ایجاد صفحه بیوگرافی و سوابق کاندیدهای محترم با قسمت تماس با ما سایت نیلز ارتباط برقرار کنید.

مطالب مرتبط

جدیدترین قیمت بازار و نمایندگی محصولات سایپا – ۱۴ بهمن ۹۸

مقاله قبلی

جدیدترین قیمت بازار و نمایندگی خودروهای پارس خودرو- ۱۴ بهمن ۹۸

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*