اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم سال 98 در حوزه انتخابیه نیشابور فیروزه
اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم سال 98 در حوزه انتخابیه نیشابور فیروزه
اخباراخبار ایرانانتخابات مجلس یازدهم

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه نیشابور فیروزه

نظرات

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم سال ۹۸ حوزه انتخابیه نیشابور فیروزه به شرح ذیل می باشد

کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ حوزه نیشابور فیروزه

۱. ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ آﺑﺎدی
۲. ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
۳. ﻣﻬﺪی ادبیان
۴. ﻋﻠﯽ اربابی
۵. اﺣﺴﺎن ارکانی
۶. رﺳﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮋاد
۷. روح الله اﺳﺪپور
۸. ﻣﻮﺳﯽ اﺷﺮافی
۹. ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﻋﺘﻤﺎدی
۱۰. ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدی
۱۱. ﻣﺤﺴﻦ اﻓﺸﺎر
۱۲. ﻣﺠﯿﺪ اﻣﺎرلو
۱۳. ﻣﺠﯿﺪ اﻣﯿﻨﯽ
۱۴. ﻣﻬﺪی ﺑرجی
۱۵. ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺟﯿﮏ
۱۶. ﻋﺼﻤﺖ ﺗﻘﯽ آﺑﺎدی
۱۷. ﯾﻮﺳﻒ ﺟﻼل آﺑﺎدی
۱۸. ﻣﺮﯾﻢ ﭼزگی
۱۹. ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎراﻧﯽ
۲۰. وﺣﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاهد
۲۱. ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻈﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ
۲۲. ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ
۲۳. ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ
۲۴. ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ
۲۵. ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ
۲۶. ﻋﻠﯽ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﭘﻮر
۲۷. ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﯿﺪری
۲۸. دﻟﺒﺮ داﻧﺶ جو
۲۹. ﻋﻠﯽ داﻧﺸﻤﺪی
۳۰. ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ دﻟﺪار
۳۱. ﻫﺎدی دﺳﺘﺠﺮدی
۳۲. ﻋﻠﯽ دﻫﻘﺎن زاهد
۳۳. ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ رﺑﺎﻃﯽ
۳۴. ﻣﺤﻤﺪ رﺑﺎﻃﯽ
۳۵. ﻋﺰﯾﺰاﻟﻪ رﺟﺎی ﭘﻮر
۳۶. ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ رﺣﻤﺎنی
۳۷. ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻌﯽ
۳۸. اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻌﯽ
۳۹. ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ
۴۰. ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺳﭙﻬﺮی
۴۱. رﺳﻮل ﺷﻬﻤﯿری
۴۲. ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺴﺐ
۴۳. ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪالله زاده
۴۴. ﺣﺴﯿﻦ ﻋبدی
۴۵. ﻃﯿﺒﻪ ﻋﻤﺎرلو
۴۶. اﻣﯿﺪ ﻓﻀلی
۴۷. رﺿﺎ ﻗﺪﻣﯿﺎری
۴۸. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺪﻣﯿﺎری
۴۹. ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺪﻧﯿﺎری
۵۰. اﺣﻤﺪ ﻗﻨﺪﻫﺎری
۵۱. ﻋﻠﯽ ﮔﺎﭼﯿﻦ
۵۲. ﺣﻤﯿﺪ ﮔﺮمابی
۵۳. ﺣﺒﯿﺐ الله ﻣﺘحدین
۵۴. ﻋﻠﯽ ﻣﺮوی
۵۵. ﻣﻬﯿﻦ ﻣﯿﺮزابیاتی
۵۶. اﻣﯿﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺨﺶ
۵۷. ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ﻧﺴﺐ

مطالب مرتبط

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه گناباد بجستان

مقاله قبلی

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه اسفراین

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*