اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم سال 98 در حوزه انتخابیه تربت جام تایباد باخرز و صالح آباد
اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم سال 98 در حوزه انتخابیه تربت جام تایباد باخرز و صالح آباد
اخباراخبار ایرانانتخابات مجلس یازدهم

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه تربت جام تایباد

نظرات

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم سال ۹۸ حوزه انتخابیه تربت جام تایباد باخرز و صالح آباد به شرح ذیل می باشد.

کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ حوزه تربت جام تایباد باخرز

۱-ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
۲ -ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ
۳ -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﯿﺐ الله
۴ -ﻫﻨﺎ اﻣﯿﺮی ﺟﺎﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
۵ -ﻣﻬﺪی اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠﯽ
۶ –ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۷ -ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮزﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
۸ -ﺗﻘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﻮر
۹ -ﺟﻮاد ﺣﺴﻦ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻤﺎل
۱۰ -ﻋﺒﺎس ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﯾﺎدﮔﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۱۱ -ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داودﯾﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﺪﯾﺮ
۱۲ -ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﻤﺮاﻟﺪﯾﻦ
۱۳ -اﻣﯿﺮ ذاﮐﺮی ﺣﺴﻦ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺮالله
۱۴ -ﺟﻠﯿﻞ رﺣﯿﻤﯽ ﺟﻬﺎن آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺒﯿﺮ
۱۵ -ﺑﺘﻮل رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ
۱۶ -ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ
۱۷ -ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
۱۸ -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ رﺿﺎﯾﯿﺎن ﮐﻼﺗﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ
۱۹ – اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﯿﻌﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﯾﺰی
۲۰- ﻏﻼم ﺣﯿﺪر رﻧﺠﺒﺮ اﺑﺪال آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ
۲۱ -ﺷﺎﭘﻮر ﺳﺎﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ
۲۲ -ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎﻻری ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺮﺧﺎن
۲۳ -ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻻری ﯾﺎدﮔﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺮﺧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻻری ﯾﺎ ﺳﺎﻻر ﯾﺎدﮔﺎری
۲۴ -ﺟﻠﯿﻞ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪی
۲۵ -ﻣﻬﺪی ﺻﻔﺮی ﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ
۲۶ -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﻣﺎﻫﺮود ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
۲۷ –ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﺶ
۲۸ -ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﻘﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﯾﺪون
۲۹ -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺼﺮت زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﯿﻢ
۳۰ -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻈﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
۳۱ -ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺰدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ

برای ایجاد صفحه بیوگرافی و سوابق کاندیدهای محترم با قسمت تماس با ما سایت نیلز ارتباط برقرار کنید.

مطالب مرتبط

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه رودسر و املش

مقاله قبلی

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه تنکابن رامسر

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*