نتیجه نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حوزه انتخابیه کرج اشتهارد فردیس
نتیجه نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حوزه انتخابیه کرج اشتهارد فردیس
اخباراخبار ایرانانتخابات مجلس یازدهم

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه کرج اشتهارد فردیس

نظرات

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم سال ۹۸ حوزه انتخابیه کرج اشتهارد فردیس به شرح ذیل می باشد.

۱ – آقای مصطفی ابدالی حسنوند فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۲۴

۲ – آقای نوید ابوالقاسمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۶

۳ – آقای رضا ابول پور فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۷

۴ – خانم اکرم السادات اجاق فرزند سید محمد کد نامزد ۱۲۹

۵ – خانم فاطمه آجرلو فرزند سیف اله مشهور به آجورلو کد نامزد ۱۴۱

۶ – آقای مصطفی آجرلو فرزند محمد علی کد نامزد ۱۴۲

۷ – آقای فرهاد آجورلو فرزند براتعلی مشهور به آجرلو کد نامزد ۱۴۶

۸ – خانم لیلا آجورلو فرزند علی اکبر مشهور به آجرلو کد نامزد ۱۴۷

۹ – آقای علی رضا آذروند فرزند حسن کد نامزد ۱۵۲

۱۰ – خانم فاطمه اسکندری فرزند علی کد نامزد ۱۶۸

۱۱ – خانم کبری آقابابائی پور فرزند یونس کد نامزد ۱۷۶

۱۲ – خانم شهلا اکوی محصل فرزند عبداله کد نامزد ۱۸۱

۱۳ – آقای یونس امرایی فرزند درویش مراد مشهور به رشنو کد نامزد ۱۸۴

۱۴ – آقای فخرالدین اموری فرزند موسی کد نامزد ۱۸۵

۱۵ – آقای مجید امیری فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶

۱۶ – آقای مصیب امیری فرزند بدیل کد نامزد ۱۸۷

۱۷ – آقای محمدعلی انصاری چمرودی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۹

۱۸ – آقای مرتضی ایران منش فرزند شکراله کد نامزد ۱۹۲

۱۹ – آقای عمار ایزدیار فرزند سلمان کد نامزد ۱۹۵

۲۰ – آقای حسین بناءزاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۱۸

۲۱ – خانم نسرین بنانی فرزند علی کد نامزد ۲۱۹

۲۲ – آقای علیرضا بهرام نژاد فرزند حسن کد نامزد ۲۴۱

۲۳ – آقای علی بهرامی فرزند ارسلان کد نامزد ۲۴۲

۲۴ – آقای علی پورامن فرزند ایمانقلی کد نامزد ۲۴۷

۲۵ – آقای نوید پورجلیلی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۹

۲۶ – خانم طاهره پورشمسیان هاوشکی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۱

۲۷ – آقای علی پورمحمدباروق فرزند عقیل کد نامزد ۲۵۲

۲۸ – آقای حسین بیات فرزند سیف الله کد نامزد ۲۵۷

۲۹ – آقای بابک تبریزی فرزند حسن مشهور به حسین کد نامزد ۲۵۹

۳۰ – آقای مجتبی جباری کورحسینلو فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۷۱

۳۱ – آقای بهادر جباری وند فرزند عبدا… کد نامزد ۲۷۲

۳۲ – آقای بهروز جعفری فرزند براخاص کد نامزد ۲۷۴

۳۳ – آقای مهدی جوهری فرزند علیشاه کد نامزد ۲۷۸

۳۴ – آقای پرویز حجازی فرزند حسن کد نامزد ۲۸۹

۳۵ – خانم زهرابیگم حجازی زاده فرزند آقا ضیا کد نامزد ۲۹۱

۳۶ – آقای محمدنبی حسنی پور فرزند عیسی مشهور به حسنی کد نامزد ۲۹۴

۳۷ – آقای سیدمحمدرضا حسینی فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۲۹۶

۳۸ – آقای سیدمحمود حسینی فرزند سیدجلیل کد نامزد ۲۹۷

۳۹ – آقای علی خلج فرزند حسین کد نامزد ۴۱۸

۴۰ – آقای جواد خدایی فرزند احمد کد نامزد ۴۲۱

۴۱ – آقای احمدرضا خرمی فرزند صید رضا کد نامزد ۴۲۴

۴۲ – آقای فرامرز خرمی توسه چال فرزند علی کد نامزد ۴۲۵

۴۳ – آقای بهزاد دانشفر فرزند ذوالفقار کد نامزد ۴۲۸

۴۴ – آقای محمد دهقان فرزند محمود کد نامزد ۴۵۲

۴۵ – آقای بهروز دهکردی فرزند رحمت ا… کد نامزد ۴۵۴

۴۶ – آقای حسین رجایی یامچی فرزند علیقلی کد نامزد ۴۵۶

۴۷ – آقای رضا رحمانی پور فرزند شمس اله کد نامزد ۴۵۸

۴۸ – آقای هادی رحیمی فرزند محمد کد نامزد ۴۶۱

۴۹ – آقای عباس رستمی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۴۶۴

۵۰ – آقای سیروس رشیدی داروندی فرزند فتحعلی کد نامزد ۴۶۸

۵۱ – آقای ابراهیم رضاپور فرزند امین آقا کد نامزد ۴۶۹

۵۲ – آقای محمدرضا رضایی فرزند علی کد نامزد ۴۷۴

۵۳ – آقای سیدابوالحسن رضوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۴۷۵

۵۴ – آقای احمد روددهقان فرزند علی کد نامزد ۴۸۱

۵۵ – آقای اصغر روستایی فرزند علی کد نامزد ۴۸۲

۵۶ – آقای امین ریوندی فرزند محمد کد نامزد ۴۸۴

۵۷ – آقای رضا ریوندی فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۸۵

۵۸ – آقای هاشم زارع بنادکوکی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۸۶

۵۹ – آقای ساسان زیوری فرزند سهراب کد نامزد ۴۹۲

۶۰ – آقای علی اکبر سرپرست فرزند محمد کد نامزد ۵۱۴

۶۱ – آقای داریوش سرحدی فرزند محمد امین کد نامزد ۵۱۵

۶۲ – آقای مصطفی سعیدی سیرائی فرزند مستعلی مشهور به سعیدی کد نامزد ۵۱۹

۶۳ – آقای صدراله سلیمانی فرزند اباذر کد نامزد ۵۴۲

۶۴ – آقای احمد شکرپور فرزند حمدالله کد نامزد ۵۶۱

۶۵ – آقای علی شیرین زاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۷۲

۶۶ – آقای پیمان صالحی فرزند قدرت ا… کد نامزد ۵۷۴

۶۷ – آقای محمد صالحیان بهروز فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۷۵

۶۸ – آقای قاسم صانعی فرزند عباس علی کد نامزد ۵۷۶

۶۹ – آقای علی اصغر صباغ الوانی فرزند حسن مشهور به صباغ و الوانی کد نامزد ۵۷۸

۷۰ – آقای محمد صفری فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۸۲

۷۱ – آقای حسینعلی ضیایی فرزند علی مشهور به مهندس ضیایی کد نامزد ۵۹۱

۷۲ – آقای حسن طالبی فرزند محمد رضا کد نامزد ۵۹۲

۷۳ – آقای کامران طالبی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۹۴

۷۴ – آقای مرتضی طریقی فرزند علیرضا کد نامزد ۵۹۶

۷۵ – آقای اشکان عباس پور فرزند قادر کد نامزد ۶۱۴

۷۶ – آقای امیر عباس پور فرزند قادر کد نامزد ۶۱۵

۷۷ – آقای علیرضا عباسی فرزند عباس کد نامزد ۶۱۷

۷۸ – آقای مصطفی عباسی فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۱۸

۷۹ – آقای منوچهر عبداللهی فرزند احمد کد نامزد ۶۲۱

۸۰ – آقای سیدامیر عربی فرزند سیداحمد کد نامزد ۶۲۷

۸۱ – آقای مهدی عسگری فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۴۲

۸۲ – آقای کیوان علیا فرزند تقی مشهور به حسین کد نامزد ۶۴۷

۸۳ – آقای سلیم علیپور فرزند عبدالعلی کد نامزد ۶۴۸

۸۴ – خانم زهرا علی زاده فرزند علی کد نامزد ۶۵۱

۸۵ – آقای بهنام فخری فرزند محمود کد نامزد ۶۵۶

۸۶ – آقای رضا فرجی فرزند فرج کد نامزد ۶۵۷

۸۷ – آقای علیرضا فرزانه فرزند عباس کد نامزد ۶۷۱

۸۸ – خانم ریحانه فمی تفرشی فرزند حسین کد نامزد ۶۷۲

۸۹ – آقای سامان فولادوند فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۷۵

۹۰ – آقای علی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۶۷۶

۹۱ – آقای مهدی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۶۷۸

۹۲ – آقای مهدی فیروزروستا فرزند اسکندر کد نامزد ۶۷۹

۹۳ – آقای سیدرضا قاسمی دادامحله فرزند سید نور کد نامزد ۶۸۴

۹۴ – آقای وحید قلی زاده فرزند علی کد نامزد ۶۹۷

۹۵ – آقای حشمت اله کاظمی راد فرزند عزت اله کد نامزد ۷۱۲

۹۶ – آقای محمدجواد کاظمینی فرزند علی اصغر کد نامزد ۷۱۴

۹۷ – آقای محمدامیر کرمی فرزند نریمان کد نامزد ۷۱۷

۹۸ – آقای غلامرضا کوکبی جامع فرزند حسینعلی کد نامزد ۷۲۸

۹۹ – آقای بابک محمدخانی فرزند شمسعلی کد نامزد ۷۵۷

۱۰۰ – آقای امیر محمدی فرزند صفرعلی کد نامزد ۷۵۹

۱۰۱ – آقای محسن محمدی فرزند صادق کد نامزد ۷۶۷

۱۰۲ – آقای حسین مظفر فرزند رحم خدا کد نامزد ۷۹۷

۱۰۳ – آقای علی رضا معصومی فرزند اسماعیل کد نامزد ۸۱۵

۱۰۴ – خانم سارا معطوفی فرزند هارون کد نامزد ۸۱۷

۱۰۵ – آقای محسن معینی فرزند محمد صادق مشهور به معین کد نامزد ۸۱۸

۱۰۶ – آقای بهمن معینیان فرزند حشمت الله کد نامزد ۸۱۹

۱۰۷ – آقای علی ملکی فرزند رحیم کد نامزد ۸۲۵

۱۰۸ – خانم مهناز منتظری فرزند حسین کد نامزد ۸۲۶

۱۰۹ – آقای محمد منصوری فرزند قدیرعلی کد نامزد ۸۲۷

۱۱۰ – آقای سیدعلی اصغر موسویان فرزند میر جعفر مشهور به سید اصغر موسوی کد نامزد ۸۴۱

۱۱۱ – آقای حمیدرضا میرزایی رضایی فرزند ناصر کد نامزد ۸۴۲

۱۱۲ – آقای اسماعیل نجفی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۴۶

۱۱۳ – آقای هادی نجفی فرزند احمد کد نامزد ۸۴۸

۱۱۴ – خانم نادیا نظری فرزند محمد کد نامزد ۸۵۹

۱۱۵ – آقای حسین هاشمی فرزند گل علی کد نامزد ۸۶۷

۱۱۶ – خانم لیلا یادگاری فرزند سام کد نامزد ۸۷۵

۱۱۷ – آقای ابوالفضل یوسفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۸۷۸

۱۱۸ – آقای رحمت اله یوسفی فرزند حکم اله کد نامزد ۸۷۹

۱۱۹ – خانم سیده مریم موسوی فرزند سید جعفر کد نامزد

برای ایجاد صفحه بیوگرافی و سوابق کاندیدهای محترم با قسمت تماس با ما سایت نیلز ارتباط برقرار کنید.

مطالب مرتبط

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه مشکین شهر

مقاله قبلی

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه فریدن و فریدونشهر

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*